Môn Toán Lớp 5: 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

Môn Toán Lớp 5: 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

Môn Toán Lớp 5: 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút
b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phútViết một bình luận