Môn Toán Lớp 5: 3294 = 536 4567 = 942 7699 = 1381 9534 = ???? gợi ý: cộng trước nhân sau

Môn Toán Lớp 5: 3294 = 536 4567 = 942 7699 = 1381 9534 = ???? gợi ý: cộng trước nhân sau

Môn Toán Lớp 5: 3294 = 536
4567 = 942
7699 = 1381
9534 = ????
gợi ý: cộng trước nhân sauViết một bình luận