Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút = …….. giờ A. 2, 25 giờ B. 2, 3 giờ C. 2, 15 giờ D. 2, 025 giờ

Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút = …….. giờ A. 2, 25 giờ B. 2, 3 giờ C. 2, 15 giờ D. 2, 025 giờ

Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút = …….. giờ
A. 2, 25 giờ B. 2, 3 giờ C. 2, 15 giờ D. 2, 025 giờ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút = …….. giờ A. 2, 25 giờ B. 2, 3 giờ C. 2, 15 giờ D. 2, 025 giờ”

Viết một bình luận