Môn Toán Lớp 5: x+2+x+3+x+4 +x + ….. +22+x = 77

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: x+2+x+3+x+4 +x + ….. +22+x = 77

Trả Lời

Viết một bình luận