Môn Toán Lớp 5: 1. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Môn Toán Lớp 5: 1. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Môn Toán Lớp 5: 1. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 2. Xếp 1728 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn là bao nhiêu cm2 ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.”

 1. Giải đáp:1
   gọi chiều rộng là x
  => chiều dài là 4x
  =>x+4x=1.8
  =>5x=1.8
  =>x=0.36(hm)=36m
  =>chiều dài = 1.44(hm)=144m
  diện tích hình chữ nhật là
  144*36=5184(m^2)
  2
  thể tích hình lập phương lớn là
  1728*1=1728(m^3)
  => 1728=12*12*12
  =>1 cạnh hình lập phương =12cm
  diện tích toàn phần hình lập phương là 
  12*12*6=864(m^2)

  Trả lời
 2. 1.
  Đổi 1,8 hm = 180 m
   Tổng số phần bằng nhau là : 
       1 +4 = 5 (phần)
   Chiều  rộng của hình chữ nhật là :
       180 : 5 = 36 (m)
  Chiều dài của hình chữ nhật là :
       36 x 4 = 144 (m)
   Diện tích của hình chữ nhật là :
       144 x 36 = 5184 (m^2)
                 Đáp số :5184 m^2
  2
  Thể tích 1 hình lập phương cạnh 1 cm là :
            1 x 1 x 1  = 1 ( cm^3)
  Thể tích hình lập phương lớn là :
             1728 x 1 = 1728 ( cm^3)
  Cạnh hình lập phương lớn là 12:
         12 x 12 x 12 = 1728
  Diện tích toàn phần là  :
          12 x 12 x 6 = 864 ( m^2) 
                             Đáp số:……..

  Trả lời

Viết một bình luận