Môn Toán Lớp 5: 1) A) 2 giờ 5 phút =…giờ B) 0,6 phút =…giây C) 3/4 năm =…tháng D) 105 năm =…thế kỉ…năm 2) A) 20% của 1 số là 112, vậy số đó l

Môn Toán Lớp 5: 1) A) 2 giờ 5 phút =…giờ B) 0,6 phút =…giây C) 3/4 năm =…tháng D) 105 năm =…thế kỉ…năm 2) A) 20% của 1 số là 112, vậy số đó l

Môn Toán Lớp 5: 1)
A) 2 giờ 5 phút =…giờ
B) 0,6 phút =…giây
C) 3/4 năm =…tháng
D) 105 năm =…thế kỉ…năm
2)
A) 20% của 1 số là 112, vậy số đó là:
B) Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 1,5 dm. Vậy diện tích toàn phần của khối gỗ đó là:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1) A) 2 giờ 5 phút =…giờ B) 0,6 phút =…giây C) 3/4 năm =…tháng D) 105 năm =…thế kỉ…năm 2) A) 20% của 1 số là 112, vậy số đó l”

 1. A)2,1 giờ 
  B) 36 giây 
  C) 9 tháng 
  D) 1 thế kỉ 5 năm
  2) 
  A)  Số đó là : 20 x 112 : 100 = 22,4 
  B) S toàn phần khối gỗ là : 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 
                                          Đ/s : …………..
   
   

  Trả lời
 2. @thuhaa2010
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1,
  a) 2 giờ 6 phút = 2 + (6 : 10) = 2 + 0,1 giờ = 2,1 giờ
  b) 0,6 phút = 0,6 xx 60 = 36 giây
  c) 3/4 năm = [3 xx 12]/4 = 36/4 = 9 tháng
  d) 105 năm = 1 thế kỉ 5 năm *Phần này tự ước lượng*    * 1 thế kỉ = 100 năm
  2) 
  a) 20% của 1 số là 112, vậy số đó là:
     112 : 20% = 112 xx 100/20 = 560
  b) Diện tích toàn phần của khối gỗ là:
    1,5 xx 1,5 xx 6 = 13,5 (dm)

  Trả lời

Viết một bình luận