Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là A 6/21 B 21/6 C 2/9 D 3

Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là A 6/21 B 21/6 C 2/9 D 3

Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là
A 6/21
B 21/6
C 2/9
D 3/2Viết một bình luận