Môn Toán Lớp 4: Tổng số quả cam và quýt là số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau.Nếu bán đi 8 quả cam và 14 quả quýt thì lúc này quýt vẫn nhiều hơn ca

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Tổng số quả cam và quýt là số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau.Nếu bán đi 8 quả cam và 14 quả quýt thì lúc này quýt vẫn nhiều hơn cam 12 .Hỏi có mấy quả cam,mấy quả quýt.?

Trả Lời

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102
  Hiệu là:
  12 +(14-8)=18 (quả)
  Quả quýt có là:
  (102+18):2=60 (quả)
  Quả cam có là:
  60 – 18 = 42 (quả)
  Đáp số: 60 quả quýt ; 42 quả cam
   

  Trả lời
 2. Số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102.
  Hiệu số quả quýt và cam là: 
         12+(14-8) = 18 ( quả )
  Số quả quýt là:
         (102+18) :2 = 60 ( quả )
  Số quả cam là:
        102-60=42 ( quả )
       Đáp số: quýt: 60 quả
                    Cam: 42 quả.
  $#nhatminhbuithien2010$

  Trả lời

Viết một bình luận