Môn Toán Lớp 4: Tổng số gà và số vịt là số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau.Nếu mua thêm 11con gà và 15 con vịt thì lúc này gà nhiều hơn vịt 13 con

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Tổng số gà và số vịt là số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau.Nếu mua thêm 11con gà và 15 con vịt thì lúc này gà nhiều hơn vịt 13 con .Hỏi ban đầu có mấy con gà ?Mấy con vịt ?

Trả Lời

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 97
  Số con vịt người ta mua thêm nhiều hơn số con gà người ta mua thêm là:
        15-11=4 ( con )
  Do khi mua người ta mua nhiều con vịt hơn con gà 4 con nên hiệu ban đầu của gà với vịt bị giảm đi 4 con.
  Ban đầu số con gà nhiều hơn số con vịt là:
        13+4=17 ( con )
  Ban đầu có số con gà là:
        (97+17):2=57 ( con )
  Ban đầu có số con vịt là:
        97-57=40 ( con )
              Đ//S: 57 con gà;
                          40 con vịt.
  ———-
  @kimhuyenftu
  #Hoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 97
  Hiệu là:
  13+(15-11)=17 (quả)
  Ban đầu có số con gà là:
  (97+17):2=57 (quả)
  Ban đầu có số con vịt là:
  57 – 17 = 40 (quả)
  Đáp số: 57 con gà ; 40 con vịt
   

  Trả lời

Viết một bình luận