Môn Toán Lớp 4: Q = 176 : 8 + 216 : (16 – 7) + 122450 + (122450 : 62 – 62 × 23) Giá trị biểu thức là số: 1. Chia hết cho 3. Nhưng không chia hết cho 2,

Môn Toán Lớp 4: Q = 176 : 8 + 216 : (16 – 7) + 122450 + (122450 : 62 – 62 × 23) Giá trị biểu thức là số: 1. Chia hết cho 3. Nhưng không chia hết cho 2,

Môn Toán Lớp 4: Q = 176 : 8 + 216 : (16 – 7) + 122450 + (122450 : 62 – 62 × 23)
Giá trị biểu thức là số:
1. Chia hết cho 3. Nhưng không chia hết cho 2,5 và 9
2. Chia hết cho 3 và 5. Nhưng không chia hết cho 2 và 9
3. Chia hết cho 5. Nhưng không chia hết cho 2 và 9
4. Chia hết cho 2 và 9. Nhưng không chia hết cho 5
Giúp em vs mn ơiViết một bình luận