Môn Toán Lớp 4: Tổng của hai số bằng 1800 tám mươi tư tìm hai số đó biết rằng nếu gấp năm lần số thứ nhất rồi cộng với số thứ hai thì được kết quả b

Môn Toán Lớp 4: Tổng của hai số bằng 1800 tám mươi tư tìm hai số đó biết rằng nếu gấp năm lần số thứ nhất rồi cộng với số thứ hai thì được kết quả b

Môn Toán Lớp 4:

Tổng của hai số bằng 1800 tám mươi tư tìm hai số đó biết rằng nếu gấp năm lần số thứ nhất rồi cộng với số thứ hai thì được kết quả bằng 6600 năm mươi haiViết một bình luận