Môn Toán Lớp 4: Một hình bình hành có chu vi là 46cm.biết hai cạnh liên tiếp có số do hơn (kém) nhau 5cm.tính diện tích hình bình hành dó,biết chiều

Môn Toán Lớp 4: Một hình bình hành có chu vi là 46cm.biết hai cạnh liên tiếp có số do hơn (kém) nhau 5cm.tính diện tích hình bình hành dó,biết chiều

Môn Toán Lớp 4:

Một hình bình hành có chu vi là 46cm.biết hai cạnh liên tiếp có số do hơn (kém) nhau 5cm.tính diện tích hình bình hành dó,biết chiều cao tương ứng cạnh dáy là 12cmViết một bình luận