Môn Toán Lớp 4: Kho B hơn kho A 4 tấn 5 tạ thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết số thóc kho A bằng 9 phần 20 số thóc kho B

Môn Toán Lớp 4: Kho B hơn kho A 4 tấn 5 tạ thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết số thóc kho A bằng 9 phần 20 số thóc kho B

Môn Toán Lớp 4:

Kho B hơn kho A 4 tấn 5 tạ thóc. Tìm số thóc mỗi kho biết số thóc kho A bằng 9 phần 20 số thóc kho BViết một bình luận