Môn Toán Lớp 4: 3/5+5/6:2/3+1/5 Giúp mình với nhé ????????

Môn Toán Lớp 4: 3/5+5/6:2/3+1/5 Giúp mình với nhé ????????

Môn Toán Lớp 4:

3/5+5/6:2/3+1/5

Giúp mình với nhé ????????Viết một bình luận