Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình bình hành có diện tích là 5904 dm2 . Cạnh đáy của thửa ruộng là 123 dm. Hãy tính chiều cao của thửa ruộng.

Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình bình hành có diện tích là 5904 dm2 . Cạnh đáy của thửa ruộng là 123 dm. Hãy tính chiều cao của thửa ruộng.

Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình bình hành có diện tích là 5904 dm2 . Cạnh đáy của thửa ruộng là 123 dm. Hãy tính chiều cao của thửa ruộng.Viết một bình luận