Môn Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhi

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả Lời

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gạo còn lại sau buổi sáng là:
   $250$ – $25$ = $225$ ( kg)
  Số gạo bán được vào buổi chiều là:
   $225$ : $5$ x $3$ = $135$ ( kg)
  Tổng số gạo đã bán là:
   $25$ + $135$ = $160$ ( kg)
  Đáp số: $160$ kg
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  160 kg gạo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ki-lô-gam gạo còn lại sau buổi sáng bán là :
          250 – 25 = 225 ( kg)
  Số ki-lô-gam gạo bán được sau buổi chiều bán là :
          225  xx 3/5= 135 (kg)
  Cả hai buổi cửa hàng đã bán  số ki-lô-gam gạo là:
           135+25=160 ( kg)
                  Đ/S: 160 kg gạo

  Trả lời

Viết một bình luận