Môn Toán Lớp 4: khó quá giúp e đi mấy bác ! Câu 8. Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người? Câu 9: Một mảnh vườn hì

Môn Toán Lớp 4: khó quá giúp e đi mấy bác ! Câu 8. Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người? Câu 9: Một mảnh vườn hì

Môn Toán Lớp 4: khó quá giúp e đi mấy bác !
Câu 8. Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người?
Câu 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 1 m2 vườn đó người ta thu được 10 ki – lô – gam cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki – lô – gam cà chua?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: khó quá giúp e đi mấy bác ! Câu 8. Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người? Câu 9: Một mảnh vườn hì”

 1. Bài 8 :
  Ta có sơ đồ, biểu diễn tuổi của bà và tuổi của cháu như sau:
     Cháu : |——|——|——|——-|
      Bà     : |——|    60 tuổi
  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
            4 – 1 = 3 (phần)
  Tuổi của bà là:
           60  : 3 x 4 = 80 (tuổi)
  Tuổi của cháu là:
           80 – 60 = 20 (tuổi) 
                    Đáp số :  Bà: 80 tuổi
                                   Cháu: 20 tuổi
  Câu 9
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:
           15 x = 10 ( m )
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:
           15 x 10 = 150 ( m2 )
  Số ki- lô-gam cà chua thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
           10 x 150 = 1 150 ( kg )
                        Đáp số: 1 150 kg cà chua
   #$Linh$

  Trả lời
 2. Câu 8: Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng $\frac{1}{4}$ tuổi bà. Tính tuổi mỗi người ?
                                                            Bài làm:
  Sơ đồ:
  Bà:     |—| 
  Cháu: |—|$\underbrace{—|—|—|}_{60 tuổi}$
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  4 – 1 = 3 (phần)
  Số tuổi cháu là:
  60 : 3 x 1 = 20 (tuổi)
  Số tuổi bà là:
  60 : 3 x 4 = 80 (tuổi)
  Đáp số: Cháu: 20 tuổi . Bà: 80 tuổi .
  Câu 9:
  Chiều rộng của mảnh vườn là:
  15 x $\frac{2}{3}$ = $\frac{30}{3}$ = 30 : 3 = 10 (m)
  Diện tích của mảnh vườn là:
  15 x 10 = 150 ($m^{2}$)
  Số kg cà chua có thể thu hoạch được trên mảnh vườn là:
  150 : 1 x 10 = 1500 (kg)
  Đáp số: 1500 kg.

  Trả lời

Viết một bình luận