Môn Toán Lớp 4: hs lớp 4a xếp hàng để đồng diễn thể dục nếu xếp hàng 3 hoặc hằng 5 thì ko thừa bạn nào hỏi lớp 4a có bao nhieu bạn xếp hàng biết rằng s

Môn Toán Lớp 4: hs lớp 4a xếp hàng để đồng diễn thể dục nếu xếp hàng 3 hoặc hằng 5 thì ko thừa bạn nào hỏi lớp 4a có bao nhieu bạn xếp hàng biết rằng s

Môn Toán Lớp 4: hs lớp 4a xếp hàng để đồng diễn thể dục nếu xếp hàng 3 hoặc hằng 5 thì ko thừa bạn nào hỏi lớp 4a có bao nhieu bạn xếp hàng biết rằng số đó ít hơn 30 bạnViết một bình luận