Môn Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính (làm ra giấy) 124 x 142 1445:17 154634+247759 25486-24631 253 x 172 146 x 160 46 x 14

Môn Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính (làm ra giấy) 124 x 142 1445:17 154634+247759 25486-24631 253 x 172 146 x 160 46 x 14

Môn Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính (làm ra giấy)
124 x 142
1445:17
154634+247759
25486-24631
253 x 172
146 x 160
46 x 14Viết một bình luận