Môn Toán Lớp 4: Câu 5: a) Viết các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 và tử số phải bé hơn mẫu số …………………………………….

Môn Toán Lớp 4: Câu 5: a) Viết các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 và tử số phải bé hơn mẫu số …………………………………….

Môn Toán Lớp 4: Câu 5:
a) Viết các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 và tử số phải bé hơn mẫu số
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Viết năm phân số bằng phân số 1/3: …………………………………………………………………………………………………..Viết một bình luận