Môn Toán Lớp 4: Các bạn giúp mình bài này với : cho ba số tự nhiên số thứ nhất là 11 số thứ hai là 33 số thứ ba hơn trung bình cộng của ba số là 6 tìm

Môn Toán Lớp 4: Các bạn giúp mình bài này với : cho ba số tự nhiên số thứ nhất là 11 số thứ hai là 33 số thứ ba hơn trung bình cộng của ba số là 6 tìm

Môn Toán Lớp 4: Các bạn giúp mình bài này với : cho ba số tự nhiên số thứ nhất là 11 số thứ hai là 33 số thứ ba hơn trung bình cộng của ba số là 6 tìm số thứ baViết một bình luận