Môn Toán Lớp 4: Bài 4. Khối lớp 4 trường Ban Mai có 255 học sinh. Trong đợt kết nạp Đội viên, số học sinh được kết nạp bằng 1/4 số học sinh còn lại. a.

Môn Toán Lớp 4: Bài 4. Khối lớp 4 trường Ban Mai có 255 học sinh. Trong đợt kết nạp Đội viên, số học sinh được kết nạp bằng 1/4 số học sinh còn lại. a.

Môn Toán Lớp 4: Bài 4. Khối lớp 4 trường Ban Mai có 255 học sinh. Trong đợt kết nạp Đội viên, số học sinh
được kết nạp bằng 1/4 số học sinh còn lại.
a. Tính số học sinh được kết nạp đội.
b. Tính số học sinh chưa được kết nạp.Viết một bình luận