Môn Toán Lớp 3: Tìm hiệu của số liền sau 279 và số liền trước bé nhất có ba chữ số

Môn Toán Lớp 3: Tìm hiệu của số liền sau 279 và số liền trước bé nhất có ba chữ số

Môn Toán Lớp 3:

Tìm hiệu của số liền sau 279 và số liền trước bé nhất có ba chữ sốViết một bình luận