Môn Toán Lớp 3: 7. Hãy khoanh vào đáp án đúng: “Hai không hai bốn” viết là: A.2024 B.0044 C.2044 D.0024

Môn Toán Lớp 3: 7. Hãy khoanh vào đáp án đúng: “Hai không hai bốn” viết là: A.2024 B.0044 C.2044 D.0024

Môn Toán Lớp 3:

7. Hãy khoanh vào đáp án đúng:

“Hai không hai bốn” viết là:

A.2024

B.0044

C.2044

D.0024Viết một bình luận