Môn Toán Lớp 3: Điền dấu `”+;-“` vào chỗ trống và thêm dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị bằng `10` `1 … 2 … 3 … 4 … 5` Giúp e vs ạ

Môn Toán Lớp 3: Điền dấu `”+;-“` vào chỗ trống và thêm dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị bằng `10` `1 … 2 … 3 … 4 … 5` Giúp e vs ạ

Môn Toán Lớp 3: Điền dấu `”+;-“` vào chỗ trống và thêm dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị bằng `10`
`1 … 2 … 3 … 4 … 5`
Giúp e vs ạViết một bình luận