Môn Toán Lớp 3: Câu 1 một hình chữ nhật có chiều dài 14 cm chiều rộng 5 cm A chu vi hình chữ nhật ABCD là A 68 cm. B38cm. C 40cm B diện tí

Môn Toán Lớp 3: Câu 1 một hình chữ nhật có chiều dài 14 cm chiều rộng 5 cm A chu vi hình chữ nhật ABCD là A 68 cm. B38cm. C 40cm B diện tí

Môn Toán Lớp 3: Câu 1 một hình chữ nhật có chiều dài 14 cm chiều rộng 5 cm
A chu vi hình chữ nhật ABCD là
A 68 cm. B38cm. C 40cm
B diện tích hình chữ nhật là
A 70 cm2. B38cm2. C40 cm2
Câu 2 viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 m 7 cm =………..cm
Câu 3 đúng ghi đ sai ghi s vào ô trống
A giá trị của biểu thức 56 + 24:6 là 60 đúng hay sai
B giá trị của biểu thức 21 x 4 :7 là 12 đúng hay sai
Câu 4 trong cùng một năm ngày 27 tháng 4 là thứ năm thì ngày 1 tháng 5 là thứ mấyViết một bình luận