Môn Toán Lớp 3: a) Số bé nhất có ba chữ số là: ………………………. b) Số bé nhất có bốn chữ số là: ………………………

Môn Toán Lớp 3: a) Số bé nhất có ba chữ số là: ………………………. b) Số bé nhất có bốn chữ số là: ………………………

Môn Toán Lớp 3: a) Số bé nhất có ba chữ số là: ……………………….
b) Số bé nhất có bốn chữ số là: ………………………
c) Số lớn nhất có ba chữ số là: ………………………
d) Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………..Viết một bình luận