Môn Toán Lớp 3: 8 x 2 = ……. 8 x 3 = ……. 8 x 4 = ……. 8 x 5 = ……. 16 : 8 = ….. 24 : 8 = ….. 32 : 8 = ..

Môn Toán Lớp 3: 8 x 2 = ……. 8 x 3 = ……. 8 x 4 = ……. 8 x 5 = ……. 16 : 8 = ….. 24 : 8 = ….. 32 : 8 = ..

Môn Toán Lớp 3: 8 x 2 = ……. 8 x 3 = ……. 8 x 4 = ……. 8 x 5 = …….
16 : 8 = ….. 24 : 8 = ….. 32 : 8 = ….. 40 : 8 = …..
8 x 6 = ……. 8 x 7 = ……. 8 x 8 = ……. 8 x 9 = …….
48 : 8 = ….. 56 : 8 = ….. 64 : 8 = ….. 72 : 8 = …..Viết một bình luận