Môn Toán Lớp 3: 1 hạt dẻ nặng 3 kg hỏi 100 hạt dẻ nặng bao nhiêu kg ” AI VÀO NHOM CỦA MÌNH THÌ MÌNH sẼ CHO HAY NHÂT + 5 sAO”

Môn Toán Lớp 3: 1 hạt dẻ nặng 3 kg hỏi 100 hạt dẻ nặng bao nhiêu kg ” AI VÀO NHOM CỦA MÌNH THÌ MÌNH sẼ CHO HAY NHÂT + 5 sAO”

Môn Toán Lớp 3: 1 hạt dẻ nặng 3 kg hỏi 100 hạt dẻ nặng bao nhiêu kg
” AI VÀO NHOM CỦA MÌNH THÌ MÌNH sẼ CHO HAY NHÂT + 5 sAO”Viết một bình luận