Môn Toán Lớp 2: Tìm x : a) x – 5/12 = 2/9 ; b) x – 3/4 = 17/2 ; c) X x 7/4 = 21/36 ; x : 27/16 = 8/9

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 2: Tìm x : a) x – 5/12 = 2/9 ; b) x – 3/4 = 17/2 ; c) X x 7/4 = 21/36 ; x : 27/16 = 8/9

Trả Lời

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)x-\dfrac{5}{12}=$$\dfrac{2}{9}$
  $x=\dfrac{2}{9}+$$\dfrac{5}{12}$
  $x=\dfrac{8+15}{36}$$x=\dfrac{23}{36}$
  $b)x-\dfrac{3}{4}=$$\dfrac{17}{2}$
  $x=\dfrac{17}{2}+$$\dfrac{3}{4}$
  $x=\dfrac{34+3}{4}$
  $x=\dfrac{37}{4}$
  $c)x×\dfrac{7}{4}=$$\dfrac{21}{36}$
  $x×\dfrac{7}{4}=$$\dfrac{7}{12}$
  $x=\dfrac{7}{12}:$$\dfrac{7}{4}$
  $x=\dfrac{1}{3}$
  $d)x:\dfrac{27}{16}=$$\dfrac{8}{9}$
  $x=\dfrac{8}{9}.$$\dfrac{27}{16}$
  $x=\dfrac{3}{2}$
  \text{#mct

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  bb{a}) x – 5/12 = 2/9
  x = 2/9 + 5/12
  x = 8/36 + 15/36
  x = 23/36
  Vậy x = 23/36.
  bb{b}) x – 3/4 = 17/2
  x = 17/2 + 3/4
  x = 34/4 + 3/4
  x = 37/4
  Vậy x = 37/4.
  bb{c}) x xx 7/4 = 21/36
  x xx 7/4 = 7/12
  x = 7/12 : 7/4
  x = 7/12 . 4/7
  x = 1/3
  x = 1/3
  Vậy x = 1/3.
  bb{d}) x : 27/16 = 8/9
  x = 8/9 . 27/16
  x = 3/2
  Vậy x = 3/2.

  Trả lời

Viết một bình luận