Môn Toán Lớp 2: 2 người có 4 viên kẹo.Vậy 103 người có bao nhiêu viên kẹo

Môn Toán Lớp 2: 2 người có 4 viên kẹo.Vậy 103 người có bao nhiêu viên kẹo

Môn Toán Lớp 2: 2 người có 4 viên kẹo.Vậy 103 người có bao nhiêu viên kẹoViết một bình luận