Môn Toán Lớp 2: 156 : x = 21 tìm x hộ em pls :( em sắp phải nộp r

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 2: 156 : x = 21
tìm x hộ em pls 🙁 em sắp phải nộp r

Trả Lời

Viết một bình luận