Môn Toán Lớp 10: Cho cos x=-1/3 với anpha thuộc cung phần tử số II.Tính A=1+sin x

Môn Toán Lớp 10: Cho cos x=-1/3 với anpha thuộc cung phần tử số II.Tính A=1+sin x

Môn Toán Lớp 10:

Cho cos x=-1/3 với anpha thuộc cung phần tử số II.Tính A=1+sin xViết một bình luận