Môn Toán Lớp 10: Cho sina= 8/9, a thuộc (π/2;π), tính các giá trị sin2a cos2a tan2a

Môn Toán Lớp 10: Cho sina= 8/9, a thuộc (π/2;π), tính các giá trị sin2a cos2a tan2a

Môn Toán Lớp 10: Cho sina= 8/9, a thuộc (π/2;π), tính các giá trị sin2a cos2a tan2a

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Cho sina= 8/9, a thuộc (π/2;π), tính các giá trị sin2a cos2a tan2a”

 1. Giải đáp:
     {(sin a=8/9),(a in (\pi/2;\pi)):}=>cos = -\sqrt{1-sin^2 a}=-\sqrt{1-(8/9)^2}=-\sqrt{17}/9
   =>tan a=[sina]/[cosa]=[8/9]/[-\sqrt{17}/9]=-8/\sqrt{17}
  @sin2a=2sina.cosa=2. 8/9 . (-\sqrt{17}/9)=-[16\sqrt{17}]/81
  @cos2a=2cos^a – 1= 2.(-\sqrt{17}/9)^2-1=-47/81
  @tan 2a=[2tan a]/[1-tan^2 a]=[2 . (-8/\sqrt{17})]/[1-(-8/\sqrt{17})^2]=[16\sqrt{17}]/47
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận